Regulamin Sklepu

 1. Warunki ogólne
 1. Strona 4stom.pl zawiera informacje o towarach i usługach firmy, które można nabyć w Sklepie.
 2. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem 4stom.pl prowadzony jest przez firmę 4 STOM BIS z siedzibą: 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 47 lok. 10, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej pod nr NIP 712 240 82 89.
 3. Niniejszy regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym 4stom.pl a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Klienta.
 4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów sklepu. Wszyscy Klienci przed dokonaniem zakupu są zobowiązani do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu.
 5. Sklep internetowy udostępnia Sprzedawcy możliwość zdalnej prezentacji produktów i ich cen oraz zaprasza użytkowników do zawierania umów sprzedaży w zakresie towarów lub/i usług.
 6. Każdy Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu obowiązującego w momencie złożenia zamówienia.
 7. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu 4stom.pl. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie klikając na stronie internetowej Sklepu w link „Regulamin Sklepu”. Regulamin można pobrać i wydrukować w dowolnym czasie.
 8. Wszystkie podane informacje na stronie internetowej Sklepu 4stom.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 ustawy Kodeksu Cywilnego.
 1. Definicje
 1. Regulamin – opisany w niniejszym dokumencie zbiór norm regulujących zasady korzystania z usług Sklepu internetowego przez Klientów.
 2. Klient – osoba fizyczna, nie będąca konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, prowadząca działalność zawodową lub gospodarczą, posiadająca nr prawa wykonywania zawodu (PWZ), zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży poprzez stronę internetową Sklepu.
 3. Sprzedawca – firma 4STOM BIS z siedzibą: 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 47 lok. 10, NIP 712 240 82 89, REGON 061412169, która prowadząc działalność gospodarczą proponuje sprzedaż towarów lub/i usług za pomocą swojej strony internetowej.
 4. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy dostępny pod domeną 4stom.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie na towary lub/i usługi.
 5. Towar – dobra materialne, będące przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem, którego warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia.
 6. Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu.
 7. Formularz zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może złożyć zamówienie i zawrzeć umowę sprzedaży na odległość.
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta na odległość przez Klienta za pośrednictwem Sklepu.
 1. Przyjmowanie i realizacja zamówień
 1. Warunkiem złożenia zamówienia na Towary prezentowane w Sklepie jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności.
 2. Oferta Sklepu, ze względu na jej specyficzny charakter, nie jest przeznaczona dla konsumentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
 3. Zamówienia na Towary lub/i usługi można składać:
  • telefonicznie (nr tel. 512 928 435) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00,
  • mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
  • za pośrednictwem strony internetowej Sklepu 4stom.pl poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza Zamówienia przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4. W celu nabycia Towarów lub/i usług w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej, Klient wypełnia Formularz Zamówienia, postępując zgodnie z wyświetlanymi w trakcie składania zamówienia komunikatami lub informacjami.
 5. Złożenie zamówienia jest realizowane poprzez wybranie Towarów lub usług, którymi Klient jest zainteresowany a następnie wypełnienie Formularza Zamówienia.
 6. Klient zobowiązany jest podać adres w Formularzu zamówienia, na który ma zostać dostarczony Towar. Zmiana adresu dostawy nie wywołuje skutków, gdy Towar został już wysłany na adres wskazany wcześniej.
 7. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta, poprzez wyświetlenie na dole Formularza Zamówienia, informacji o cenie poszczególnych wybranych przez Klienta Towarów oraz o łącznej wartości zamówienia.
 8. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności i ochrony danych osobowych oraz z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w zamówieniach spowodowane podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub nieaktualnych danych.
 10. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie złożonego zamówienia na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia.
 11. Klient może dokonać zmiany w zamówieniu Towarów lub anulowania zamówienia w formie telefonicznej (nr tel. 512 928 435) z podaniem imienia, nazwiska i nazwy firmy.
 12. W przypadku gdy realizacja części lub całości zamówienia będzie niemożliwa, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta drogą telefoniczną lub mailową. Informacja może stanowić odrzucenie oferty przez Klienta w całości lub spowodować modyfikację zamówienia co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia.
 13. Zamówienia realizowane są w ciągu 1-3 dni roboczych w godzinach pracy firmy 4 STOM BIS tj. w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 17.00, przy czym zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 13.00, w soboty, niedziele lub święta będą realizowane następnego dnia roboczego.
 14. Faktura VAT jest wystawiana do każdego zamówienia i wysyłana wraz z Towarem. Na życzenie Klienta faktura VAT może zostać wysłana za pomocą poczty elektronicznej w dniu wysyłki Towaru.
 15. Zamówione Towary lub/i usługi mogą zostać dostarczone na adres wskazany przez Klienta wyłącznie na terenie Polski.
 16. Dostępne sposoby dostawy to:
  • dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  • dowóz do Klienta.
 17. Z opcji dostawy „dowóz do Klienta” można skorzystać tylko na terenie Warszawy.
 1. Ceny i sposoby płatności
 1. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2. Wartość płatności z tytułu sprzedaży ustalana jest na podstawie cennika Towarów dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy w momencie zamówienia Towaru.
 3. Łączna wartość zamówienia obejmuje kwotę brutto wyłącznie za zamówione Towary wraz z należnościami podatkowymi, natomiast nie obejmuje kosztów wysyłki Towaru.
 4. Koszt wysyłki Towaru w całości ponosi Klient.
 5. Z tytułu świadczonych usług sprzedaży możliwe są następujące sposoby płatności:
  • przelewem – na podstawie wystawionej faktury VAT,
  • za pobraniem – przy odbiorze przesyłki od kuriera.
 6. Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony Towar w ustalonym terminie. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Sprzedawcy.
 7. W przypadku stwierdzenia nieuregulowanych terminowo płatności, Sprzedawca może nie przyjąć zamówienia do realizacji do czasu uregulowania zaległości lub wyjaśnienia sytuacji, o czym niezwłocznie powiadamia Klienta. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje prawo do domagania się odszkodowania w związku z brakiem realizacji lub nieterminową realizacją zamówienia.
 8. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Klienta od obowiązku uregulowania płatności za Towar w ustalonym terminie.
 1. Odstąpienia od umowy
 1. Klient, który zawarł umowę na odległość dokonując zakupu towaru, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyny, składając pisemne oświadczenie w terminie 14 dni. Oświadczenie należy wysłać na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie oświadczenia drogą mailową.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia dostarczenia Towaru Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W razie potwierdzonego odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą a Klient zwolniony jest z zobowiązań z nią związaną.
 4. Zwrot uiszczonej przez Klienta łącznej wartości zamówienia oraz poniesionych kosztów dostawy do Klienta zostanie dokonany w terminie do 7 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki ze zwróconym Towarem.
 5. Zwrot dokonanej płatności za zwrócony Towar realizowany jest przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczony w oryginalnym, zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu do Klienta.
 1. Zwroty i reklamacje
 1. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie towary z jego oferty posiadają dokumenty dopuszczające je do stosowania w stomatologii na terenie Polski oraz UE.
 2. Reklamacje dostaw dotyczą wszelkich nieprawidłowości związanych z dostawą Towarów, w szczególności niezgodności Towaru z zamówieniem / fakturą (ilościowe lub / i rodzajowe), stanu oryginalnego opakowania itd.
 3. Jeżeli Towar sprzedany ma być przesłany przez Sprzedawcę, uznaje się, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia Towaru na miejsce przeznaczenia Sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.
 4. Z chwilą wydania Towaru sprzedanego przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
 5. Klient ma obowiązek starannego sprawdzenia stanu przesyłki niezwłocznie po jej otrzymaniu. W szczególności zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności Towaru z zamówieniem pod kątem rodzaju i ilości asortymentu.
 6. Przy zgłaszaniu reklamacji Klient jest zobowiązany do dokładnego opisu wady, ilości i rodzaju reklamowanego Towaru, warunków przechowywania Towaru przed otwarciem oryginalnego opakowania, podania danych osoby reklamującej (imienia i nazwiska) oraz nazwy firmy i nr tel. do kontaktu.
 7. Zgłoszenie reklamacji powinno zostać dokonane mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Reklamacje można zgłaszać w ciągu 7 dni od dnia odbioru dostawy.
 8. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 9. Zwracane Towary należy odesłać na adres Sprzedawcy tj. 4 STOM BIS, ul. Domaniewska 47 lok. 10, 02-672 Warszawa. Przesyłka z Towarem powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Zwroty towarów uszkodzonych nie będą przyjmowane.
 10. Koszty odesłania zwracanych Towarów ponosi Klient.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające ze złego sposobu przechowywania Towaru, nieprawidłowego sposobu transportowania Towaru u Klienta oraz innych zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na dostarczony Towar.
 12. Na opakowaniach Towarów wymagających specjalnych warunków przechowywania producent umieścił oznaczenia graficzne zgodne z międzynarodowymi normami. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieznajomość przez Klienta oznaczeń graficznych dotyczących sposobu przechowywania Towarów.
 13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z tytułu błędów w dostawie przesyłki lub jej opóźnienia spowodowane działaniem firmy kurierskiej.
 1. Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO".
 2. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca Pani Sylwia Śliwińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: 4 STOM BIS Sylwia Śliwińska, z siedzibą przy: ul. Domaniewska 47 lok. 10, 02-672 Warszawa, NIP: 712 240 82 89 (zwany dalej: „Sprzedawca").
 3. Dane osobowe podane podczas składania zamówienia będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia i wykonania zawartej umowy (w tym w zakresie ewentualnych reklamacji). Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonania tej umowy.
 4. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że Sprzedawca będzie również przetwarzać dane osobowe w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży.
 5. Klient może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Klienta konkretnego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.
 6. Dane osobowe przetwarzane do celów realizacji zamówienia i wykonania zawartej umowy będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 7. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe współpracującym z 4 STOM BIS (np.: firma kurierska realizująca dostawę zakupionych produktów, firma prowadząca windykację należności). Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 8. Klient może w każdej chwili zażądać od Sprzedawcy informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych jak również może w każdej chwili zażądać poprawienia, sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych. Klient może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 9. Klient może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co Sprzedawca będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 10. W celu skorzystania z powyższych uprawnień Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie bądź drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu 4stom.pl
 3. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego - w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej właściwym będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu jak również do zmiany niniejszego regulaminu. Aktualny regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sprzedawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. W przypadku gdyby w Regulaminie zostały zawarte postanowienia sprzeczne z obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami Regulaminu.
 7. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
 8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 22.06.2021 r.