Regulamin kursów medycznych krajowych organizowanych przez firmę 4STOM BIS jako głównego organizatora.

 

I. Warunki ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady przebiegu, organizacji oraz udziału w kursach medycznych organizowanych przez 4 STOM BIS na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz prawa i obowiązki uczestników kursów.
 2. Organizatorem kursów jest firma 4 STOM BIS z siedzibą: 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 47 lok. 10, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej pod nr NIP 712 240 82 89, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Kursy medyczne przeznaczone są dla lekarzy stomatologów. Udziału w kursach nie mogą brać konsumenci w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 4. Kurs może być prowadzony w formie wykładu teoretycznego, pokazu i wykładu, wykładu i warsztatu praktycznego oraz innych zajęć o charakterze dydaktycznym.
 5. Kurs może być prowadzony jako kurs płatny lub jako kurs bezpłatny.
 6. Informacje o programie, wysokości opłaty oraz miejscu i czasie odbywania kursów podawane są na stronie internetowej Organizatora w zakładce „Szkolenia” oraz w materiałach informacyjnych Organizatora.

II. Obowiązki Organizatora

 1. Organizator zapewnia wszystkim Uczestnikom godne warunki odbywania kursu.
 2. Organizator jest zobowiązany do dokonania wyboru miejsca prowadzenia kursu w taki sposób,
  aby spełniało ono wszystkie wymogi przewidziane w przepisach sanitarnych oraz przepisach BHP.
 3. Organizator dba o bezpieczeństwo Uczestników kursu w miejscu odbywania kursu.
 4. Organizator zapewnia aby przebieg kursu był zgodny z wcześniej opublikowanym programem.
 5. Organizator odpowiada za realizację kursu przez osoby z odpowiednimi kompetencjami i kwalifikacjami oraz za wysoki poziom merytoryczny kursu.
 6. Po zakończeniu kursu Organizator wystawia każdemu Uczestnikowi certyfikat ukończenia kursu.

III. Zasady dokonywania zgłoszeń uczestnictwa w kursach

 1. Uczestnikiem kursu może być każda osoba fizyczna, nie będąca konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, dla której kurs został przygotowany merytorycznie w związku z prowadzoną przez tą osobę działalnością zawodową i która wyrazi chęć uczestnictwa w kursie.
 2. Warunkiem uczestnictwa w bezpłatnym kursie jest dokonanie kompletnego zgłoszenia.
 3. Warunkiem uczestnictwa w płatnym kursie jest dokonanie kompletnego zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty za kurs w wyznaczonym terminie.
 4. Zgłoszenie uczestnictwa w kursie można dokonać poprzez:
  • wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 4stom.pl/szkolenia
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • telefonicznie pod numerem 512 928 435
  • lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób.
   Organizator potwierdza przyjęcie zgłoszenia drogą telefoniczną lub mailową.
 1. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z zaproszeniem do zawarcia umowy na uczestnictwo w kursie.
  Z chwilą potwierdzenia przez Organizatora dokonania zgłoszenia, zawarta zostaje umowa pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem na uczestnictwo w kursie.
 2. Uczestnik, dokonując zgłoszenia na kurs, akceptuje zasady określone w niniejszym regulaminie.
 3. Uczestnik, który dokonał zgłoszenia na kurs, zobowiązuje się przyjść na kurs w wyznaczonym miejscu i czasie.
 4. Uczestnik, dokonując zgłoszenia, zobowiązuje się podać dane niezbędne do wystawienia faktury oraz certyfikatu ukończenia kursu.
 5. Liczba uczestników kursu jest ograniczona. O uczestnictwie w kursie decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o braku miejsc na kurs przekazywana jest drogą telefoniczną lub mailową.
 6. Osoby, które nie znalazły się na liście uczestników, mogą zostać umieszczone na liście rezerwowej.
 7. Organizator potwierdza obecność wszystkich Uczestników drogą telefoniczną lub mailową 7 dni przez wyznaczonym terminem kursu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Uczestnika nieprawidłowych lub niepełnych danych przy dokonywaniu zgłoszenia.

IV. Opłaty i koszty

 1. Wysokość opłat za uczestnictwo w kursach płatnych jest określana każdorazowo w ogłoszeniach o kursach na stronie 4stom.pl/szkolenia . Opłata obejmuje (jeżeli w ogłoszeniu nie zaznaczono inaczej) udział w kursie, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu i poczęstunek.
 2. W ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia uczestnictwa w kursie każdy Uczestnik otrzyma fakturę pro-forma. Opłatę za kurs należy wnieść w pełnej wysokości w terminie podanym na fakturze pro-forma obejmującą koszt wybranego kursu. W przypadku nieuiszczenia opłaty w tym terminie przyjmuje się, że Uczestnik anulował uczestnictwo w kursie.
 3. Każdy Uczestnik kursu płatnego uiszcza opłatę za kurs na rachunek bankowy Organizatora: 4 STOM BIS, ul. Domaniewska 47 lok. 10, 02-672 Warszawa, Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. 82 1600 1462 1860 5143 7000 0001 w tytule przelewu wpisując numer faktury pro-forma.
 4. Niedopuszczalne jest dokonanie opłaty za kurs gotówką w dniu odbywania kursu.
 5. Faktury VAT będą wystawione w terminie 7 dni od daty wpływu należności za kurs na konto Organizatora.
 6. Informację o rezygnacji z udziału w kursie należy zgłosić Organizatorowi najpóźniej 14 dni przed wyznaczonym terminem kursu. Taką informację należy przekazać mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 512 928 435. W takim przypadku Uczestnikowi zostanie zwrócone 100% opłaty za kurs.
 7. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w kursie najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym terminem kursu, Uczestnikowi zostanie potrącone 50% opłaty za kurs jako opłata manipulacyjna pokrywająca koszty Organizatora związane z kursem.
 8. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w kursie na mniej niż 7 dni przed wyznaczonym terminem kursu, Uczestnikowi zostanie potrącone 100% opłaty za kurs.
 9. Organizator dokonuje zwrotu opłaty za kurs w terminie 5 dni licząc od dnia otrzymania zgłoszenia rezygnacji Uczestnika z udziału w kursie.
 10. Całkowite koszty uczestnictwa w kursie, w tym koszty noclegów, dojazdu na kurs oraz opłat parkingowych ponosi Uczestnik.

V. Kursy

 1. Kursy prowadzone są przez wykładowców o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach. Informacje o wykładowcach każdorazowo znajdują się na stronie internetowej Organizatora 4stom.pl/szkolenia lub/i w materiałach informacyjnych. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy, gwarantując jednocześnie taki sam poziom merytoryczny nowego wykładowcy.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub/i miejsca kursu. Wszyscy Uczestnicy kursu zostaną poinformowani indywidualnie o zmianie drogą mailową lub telefoniczną. W takiej sytuacji każdy Uczestnik ma prawo zgłosić rezygnację z udziału w kursie, a Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% opłaty za kurs w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o rezygnacji z udziału Uczestnika w kursie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku, gdy liczba Uczestników, którzy zadeklarowali udział w kursie jest mniejsza niż minimalna liczba Uczestników wskazana w programie kursu. W takiej sytuacji Organizator zobowiązuje się do zwrotu Uczestnikom 100% opłaty za kurs w terminie 7 dni od dnia podania informacji o odwołaniu kursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w podanym terminie z przyczyn niezależnych od Organizatora (np.: choroba wykładowcy). Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu w innym terminie bez pobierania od Uczestników żadnych dodatkowych opłat. W takiej sytuacji Uczestnicy mają prawo do zgłoszenia rezygnacji uczestnictwa w kursie, a Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% opłaty za kurs w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o rezygnacji Uczestnika z udziału w kursie.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie kursu z przyczyn niezależnych od Organizatora takich jak np.: decyzje organów administracji państwowej i lokalnej, strajki, działania siły wyższej, na które Organizator nie ma wpływu.
 6. O zdarzeniach opisanych w punktach 3, 4 i 5 Organizator informuje każdego Uczestnika indywidualnie drogą mailową lub telefoniczną.

VI. Przebieg kursów

 1. Każdy Uczestnik kursu jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu, utrzymania należytej kultury osobistej i poszanowania porządku i dyscypliny kursu, pod groźbą wykluczenia udziału w kursie bez prawa do zwrotu uiszczonej opłaty po uprzednim bezskutecznym upomnieniu.
 2. Kurs obejmuje przewidzianą w programie liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.
 3. Organizator zapewnia Uczestnikom materiały dydaktyczne, które stają się własnością Uczestników po zakończeniu kursu (chyba, że w programie kursu przewidziano inaczej). W przypadku rezygnacji z udziału w kursie, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych lub zwrotu Organizatorowi kosztów otrzymanych materiałów.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zniszczone, zgubione lub skradzione podczas kursu.
 5. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie odbywania się kursu oraz uszkodzenia sprzętu wykorzystywanego w części praktycznej kursu w wyniku używania go w sposób niezgodny instrukcją lub wskazówkami wykładowcy.
 6. Zabrania się wykorzystywania materiałów uzyskanych od Organizatora lub wykładowcy przez Uczestnika w trakcie trwania kursu do celów komercyjnych, zwłaszcza do prowadzenia innych kursów lub szkoleń bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.
 7. Zabrania się rejestrowania przebiegu kursu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez uprzedniej zgody Organizatora oraz wykładowcy prowadzącego kurs.
 8. Treść kursu oraz materiały przekazane Uczestnikom podczas trwania kursu stanowią przedmiot w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) i podlegają ochronie prawnej.

VII. Reklamacje i zwroty

 1. Każdy z Uczestników ma prawo do składania reklamacji związanych m.in. z poziomem kształcenia, niedociągnięciami organizacyjnymi, komunikatywnością wykładowcy, niezgodnością kursu z podanym programem itp.
 2. Reklamacje należy składać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie 14 dni po zakończeniu kursu. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą mailową.
 3. Uczestnicy kursów mogą przesyłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. propozycje zmiany w programach kursów, tematy nowych kursów a także opinie (pozytywne i negatywne) na temat kursów. Wszystkie tego typu sugestie zostaną rozpatrzone przez Organizatora w sposób rzetelny i staranny.
 4. Wszelkie zwroty opłat za kursy, wynikające z zapisów niniejszego regulaminu, możliwe są wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Uczestnika.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO".
 2. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca Pani Sylwia Śliwińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: 4 STOM BIS Sylwia Śliwińska, z siedzibą przy: ul. Domaniewska 47 lok. 10, 02-672 Warszawa, NIP: 712 240 82 89 (zwany dalej: „Organizator").
 3. Dane osobowe podane podczas dokonywania zgłoszenia uczestnictwa w kursie będą przetwarzane w celu realizacji umowy na udział w kursie (w tym w zakresie ewentualnych reklamacji). Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową na udział w kursie jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonania tej umowy.
 4. Uczestnik kursu może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że Organizator będzie również przetwarzać dane osobowe w celu przesyłania Uczestnikowi informacji handlowych dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży.
 5. Uczestnik kursu może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Uczestnika konkretnego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.
 6. Dane osobowe przetwarzane do celów realizacji umowy o uczestnictwo w kursie będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o udział w kursie lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 7. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe współpracującym z 4 STOM BIS (np.: firma kurierska realizująca dostawę zakupionych produktów, firma prowadząca windykację należności). Dane osobowe Uczestników kursu nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 8. Uczestnik kursu może w każdej chwili zażądać od Organizatora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych jak również może w każdej chwili zażądać poprawienia, sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych. Uczestnik kursu może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez Organizatora danych osobowych Uczestnika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 9. Uczestnik kursu może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co Organizator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 10. W celu skorzystania z powyższych uprawnień Uczestnik kursu powinien skontaktować się z Organizatorem telefonicznie bądź drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Organizator kursów pragnie zapewnić najwyższy poziom merytoryczny i organizacyjny kursów, stąd kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem będą rozpatrywane zgodnie z zasadami zdrowego rozsądku z uwzględnieniem interesu obydwu stron.
 2. Wszystkie bieżące informacje o kursach są publikowane na stronie internetowej Organizatora pod adresem 4stom/szkolenia
 3. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu jak również do zmiany niniejszego regulaminu. Aktualny regulamin jest publikowany na stronie internetowej Organizatora.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 17.06.2021 r.